Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen

1.1              In deze voorwaarden van ViMoNavarra, met maatschappelijke zetel Wareslagestraat 101, 9250 Waasmunster wordt deze verder aangeduid als ViMoNavarra en haar klanten/afnemers/resellers als klant.

1.2              Alle overeenkomsten welke tot stand zijn gekomen tussen de ViMoNavarra en de klant zijn aan de hiernavolgende algemene voorwaarden onderworpen, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking. De algemene voorwaarden van de klant worden nooit in aanmerking genomen, deze zijn dus volledig als nietig te beschouwen ten opzichte van ViMoNavarra. De klant wordt geacht kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van ViMoNavarra.

1.3              Naast deze algemene voorwaarden kunnen er afhankelijk van specifieke omstandigheden van transacties of werkzaamheden bijkomende bijzondere voorwaarden opgesteld worden. Deze bijkomende voorwaarden maken dan integraal deel uit van deze algemene voorwaarden.

1.4              Elke klant die bij ViMoNavarra op welke wijze ook aankoopt dan wel een overeenkomst tot herstelling afsluit, dient deze algemene voorwaarden te aanvaarden. Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en/of orderbevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen.

1.5           Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden door de bestelling te bevestigen.

Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de ViMoNavarra te kennen en te aanvaarden. Een elektronische bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk zodat deze voorwaarden steeds bindend zijn in hoofde van de klant. De verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing telkens wanneer een reservatie of bestelling via de webshop wordt geplaatst.

1.6           De koper verklaart uitdrukkelijk dat hij meerderjarig is. ViMoNavarra houdt zich het recht voor de koop te annuleren indien zou blijken dat de koper minderjarig is. In dat geval wordt een schadenota opgemaakt, gelijk aan de gemaakte kosten door ViMoNavarra.

 

Artikel 2 : Offertes

2.1              Offertes worden steeds vrijblijvend opgemaakt.

2.2              Prijsmededelingen en prijzen op websites zijn geen offerte.

 

Artikel 3 : Totstandkoming

3.1              Elke overeenkomst wordt steeds schriftelijk aangegaan, en is pas definitief na aanvaarding van deze algemene voorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het goed / uit te voeren herstelling.

Een begin van uitvoering van de overeenkomst, geldt evenzeer als bevestiging.

3.2           ViMoNavarra verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen.

3.3           ViMoNavarra behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor ViMoNavarra onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

 

Artikel 4: Grafisch materiaal, afbeeldingen en content - Productomschrijving

4.1              Alle afbeeldingen, video’s, tutorials, technische eigenschappen, omschrijvingen, compatibele artikels of producten en gegevens van deze aard, zijn er om een zo goed mogelijk beeld te geven van het bedoelde product of dienst en geven geenszins het recht of aanleiding om een schadevergoeding en/of ontbinding van de koop te eisen.

4.2              Bovenstaande productomschrijving wordt zo waarheidsgetrouw mogelijk aangeboden. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

4.3              Alle door ViMoNavarra ontwikkelde informatie in art 4.1 bedoeld blijven eigendom van ViMoNavarra en mogen niet zonder schriftelijke toestemming worden gekopieerd of op enigerlei worden vermenigvuldigd of op enigerlei worden gebruikt.

4.4              Bij inbreuk op bovenstaande bepalingen is ViMoNavarra gerechtigd op een schadevergoeding  van 1000€ per dag, voor elke dag dat de onrechtmatige gebruiker deze gegevens gebruikt.

 

Artikel 5: Prijsbepalingen

5.1              Alle prijzen op de websites van ViMoNavarra zijn inclusief BTW voor eindgebruikers en exclusief BTW voor resellers. Eventuele verzendingskosten zijn niet inbegrepen in de geafficheerde prijzen. Heffingen zoals recupel, bebat, reprobel of auvibel zijn wel steeds inbegrepen in de geafficheerde prijzen.

5.2             Bepaalde prijzen/aanbiedingen kunnen in de tijd beperkt zijn. Dit wordt dan vermeld bij de prijsweergave.

5.3              Prijzen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

 

Artikel 6: Verzending

6.1              Tenzij anders overeengekomen bepaalt ViMoNavarra op welke wijze de goederen worden verzonden, conform de prijzen in artikel 5.2.

6.2              Bij verzending naar een adres opgegeven door de klant, is de klant is verantwoordelijk voor het in ontvangst nemen van de goederen. Bij gebreke daaraan wordt de levering op risico van de klant gestockeerd bij de transporteur of teruggezonden naar ViMoNavarra.

 

Artikel 7: Leveringstermijn

7.1           De overeengekomen leveringstermijnen of aanvang/einde der werken worden enkel als inlichting gegeven en verbinden ViMoNavarra niet. Nooit kan vertraging aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot enige boete of schadevergoeding.

7.2.          Indien de leveringstermijn meer dan 3 maanden bedraagt dan heeft de klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden, per schriftelijke kennisgeving.

 

Artikel 8: Betalingen

8.1              Betaling gebeurt steeds elektronisch via paypal, krediet- of debetkaart. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst.

8.2              Alle betalingen door de klant dienen steeds tot vereffening van de oudste kosten en interesten en facturen , in dien volgorde ook al vermeldt klant een ander factuurnummer bij de referentie van de betaling.

8.3              Indien de factuur door de klant niet op de vervaldag is betaald, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest tbv 12% op jaarbasis verschuldigd op het openstaande bedrag.

8.4              Bij niet tijdige betaling is tevens een schadevergoeding opeisbaar tbv van 10% van het openstaande bedrag, met een minimum van 40,00 € per factuur, onverminderd de hoofdsom, de nalatigheidintresten, alle innings-, aanmanings- en vervolgingskosten.

8.5              Bij niet betaling heeft ViMoNavarra het recht elke overeenkomst met de klant en leveringen aan de klant op te schorten zonder enige verwittigen, zonder dat de klant daardoor enige schadevergoeding kan opeisen of recht heeft de overeenkomst te ontbinden.

8.6              Herstellingen in garanties of commerciële promoties geven geenszins recht op betalingsuitstel of een gedeeltelijke betaling.

8.7           In geval ViMoNavarra gehouden zou zijn enige som aan de klant (terug) te betalen, gelden voor ViMoNavarra dezelfde vergoedingen zoals voorzien in artikelen 8.3 en 8.4.

 

Artikel 9:  Eigendomsvoorbehoud

9.1              Zolang er geen volledige betaling is gebeurd van een factuur blijven de goederen en diensten aangerekend op deze factuur eigendom van ViMoNavarra. Volledige betaling omvat ook eventuele interesten en kosten.

9.2              Het is de klant niet toegestaan zonder schriftelijk toestemming van ViMoNavarra de goederen vooraf te vervreemden , te verhuren of te verpanden.

9.3              De klant verplicht zich op eerste verzoek van ViMoNavarra de goederen aan ViMoNavarra ter beschikking te stellen en verleent reeds nu onherroepelijk de machtiging aan ViMoNavarra of aan de door ViMoNavarra aangewezen personen, de plaats waar de goederen zich bevinden te betreden om zo deze goederen mee te nemen.

9.4              ViMoNavarra verschaft overeenkomstig het gesteld onder 9.1 aan de klant de eigendom van de genoemde goederen op het moment dat de klant al zijn verplichtingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud ten behoeve van andere aanspraken die ViMoNavarra op de klant heeft. De klant zal op eerste verzoek van ViMoNavarra zijn medewerking verlenen die in dit kader vereist zijn, op straffe van een dwangsom van 500€ per dag, voor iedere dag dat de klant hiermee nalatig blijft.

9.5              Goederen of onderdelen daarvan die in herstelling of garantie zijn, worden of blijven eigendom van ViMoNavarra tot de kant de openstaande vorderingen heeft ingelost.

9.6           De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

9.7           Alle risico’s na levering, gene uitgezonderd, o.a. diefstal, bevochtiging, beschadiging, enz. zijn ten laste van de koper, zelfs als deze nog niet betaald zijn.

 

Artikel 10: Klachten

10.1         De niet-conformiteit of de zichtbare gebreken moeten gemeld worden uiterlijk bij de afhaling of bij de levering en dit op straffe van verval. Klachten welke louter betrekking hebben op de factuur dienen binnen de 8 dagen na factuurdatum aangetekend worden ter kennis gebracht.

Deze klacht dient duidelijk omschreven te worden. Na het verstrijken van deze termijn meent ViMoNavarra haar verplichtingen correct te hebben uitgevoerd en wordt de klant geacht de prestaties / factuur als correct te erkennen.

10.2           Klachten geven de klant nooit het recht de betaling van een factuur op te schorten.

10.3           Indien een klacht door ViMoNavarra als gegrond wordt aangenomen dan heeft ViMoNavarra het recht volgende keuze te maken:

10.3.1      De factuur te herzien en de factuur aan te passen

10.3.2      Een evenwaardig alternatief te leveren.

10.3.3      De goederen op de factuur terug te nemen, de overeenkomst te ontbinden en de factuur te crediteren.

10.4           In geval van een klacht dient de klant aan ViMoNavarra de gelegenheid te geven eventuele gebreken te herstellen of een andere oplossing aan te bieden.

10.5           Terugzendingen van goederen gebeurt steeds op rekening en risico van de klant. ViMoNavarra aanvaardt terugzendingen enkel na schriftelijke goedkeuring door ViMoNavarra. Goederen dienen steeds door de klant naar het adres van ViMoNavarra verzonden te worden in originele verpakking en in de staat waarin ViMoNavarra de goederen naar de klant heeft verzonden.

10.6           Herstellingen kunnen niet teruggezonden worden ter creditering. Bij een defect aan een reparatie dient deze opnieuw aangeboden te worden.

 

Artikel 11: Garantiebepalingen

11.1           ViMoNavarra kiest met zorg en eerbied haar producten uit om deze met een optimale kwaliteit te kunnen aanbieden. Indien er toch problemen zouden zijn dan hanteren wij volgende garantievoorwaarden:

11.2         De wettelijke garantie van 2 jaar geldt bij verkoop van goederen aan consumenten. Deze garantie dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestond bij de levering van de goederen. Gedurende deze 2 jaar verbindt de ViMoNavarra zich ertoe het defecte artikel of onderdeel kosteloos te vervangen of herstellen. De ViMoNavarra behoudt zich het recht voor om het artikel om te ruilen indien de kosten voor herstelling buiten verhouding zijn, of indien een herstelling onmogelijk is. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden na de levering, worden niet geacht aanwezig te zijn op het ogenblik van de levering, behoudens tegenbewijs van de Klant.

11.3           Door de klant aan ViMoNavarra aangetoonde en aan ViMoNavarra verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden worden voor rekening van ViMoNavarra zo spoedig mogelijk hersteld of indien geen herstel mogelijk is teruggenomen ter creditering.

11.4           Op verbruiksgoederen geldt geen garantie, tenzij schriftelijk overeengekomen.

11.5           De klant dient de goederen welke onder garantie vallen op eigen kosten en risico terug te zenden. De goederen dienen steeds vergezeld te zijn van een kopie van de aankoopfactuur en/of met een correct ingevuld formulier.

11.6           Goederen in garantie worden niet gecrediteerd, tenzij deze niet vervangen of hersteld kunnen worden.

11.7          In volgende gevallen vervalt de garantie:

11.7.1      Het product is verwaarloosd.

11.7.2      Het product is gewijzigd door de klant zelf of een derde.

11.7.3      Een herstelling is door een derde behandeld of gewijzigd.

11.7.4      Bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik , foutieve aansluiting, montage, fysieke beschadiging, vochtschade of andere externe factoren.

11.7.5      Foutief of verkeerdelijk gebruik van het product.

11.7.6      Bij gebruik van ongeschikte accessoires.

11.7.7      Indien de klant op enige andere onachtzame wijze het product heeft gebruikt, of zelf of door een derde heeft proberen herstellen.

11.7.8      Softwareproblemen vallen nooit onder garantie.

11.7.9      Bij verwijdering van de serienummers

 

Artikel 12:   Beperking van de aansprakelijkheid

12.1           ViMoNavarra, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke klant of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.

12.2           ViMoNavarra is in ieder geval nooit aansprakelijk :

12.2.1      Wegens niet of laattijdige levering.

12.2.2      Voor informatie in documentatie, folders, website, offertes enz..

12.2.3      In geval van overmacht.

12.2.4      Indien de klant zijn product zelf of door een derde laat herstellen, of door onoordeelkundig gebruik.

12.2.5      Voor bedrijfsschadeof daaruit voortvloeiende schade.

12.2.6      Voor schade veroorzaakt door software.

12.2.7      Voor enigerlei vorm van schade door dataverlies.

12.3           De klant zal ViMoNavarra vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens ViMoNavarra.

12.4           De in deze opgenomen uitsluitingen ivm beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van ViMoNavarra.

 

Artikel 13: Overmacht

13.1           Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze door ViMoNavarra niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren danwel aan ViMoNavarra niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de klant voor ViMoNavarra als een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht).

13.2           Onder omstandigheden als bedoeld onder 1 vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie, transportonmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van ViMoNavarra alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door ViMoNavarra redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.

13.3           ViMoNavarra heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. ViMoNavarra is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is ViMoNavarra gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. ViMoNavarra behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

13.4           Indien uitvoering blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt, kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de klant echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

 

Artikel 14 : Ontbinding van de overeenkomst

14.1           Indien de klant zijn verplichtingen jegens ViMoNavarra niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij een gerechtelijke reorganisatie (WCO) aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van (een deel van) zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelestelling/voorlopig bewind of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is elke vordering, die ViMoNavarra te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.

14.2           In gevallen onder 14.1 genoemd, heeft ViMoNavarra het recht, mits schriftelijke kennisgeving, doch zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder enige beëindigingsvergoeding verschuldigd te zijn.

14.3           ViMoNavarra is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de klant te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.

14.4           In geval de klant de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij ten allen tijde eerst ViMoNavarra schriftelijk in gebreke stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, danwel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen klant nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.

14.5           De klant heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in gebreke bleef met nakoming van zijn verplichtingen.

14.6           In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de klant geen aanspraak maken op annulatie van reeds door ViMoNavarra verrichte prestaties, en heeft ViMoNavarra onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

 

Artikel 15 : Verzakingsrecht

15.1         Conform de artikels VI 47-52 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen.

15.2         Deze bepaling heeft enkel betrekking op verkopen aan klanten via de website van ViMoNavarra, zonder dat er op enig ogenblik contact is tussen de klant en ViMoNavarra terwijl er sprake is van een “overeenkomst op afstand” overeenkomstig artikel VI 45 ev. Wetboek Economisch Recht. Is dit niet het geval, dan kan de klant zich niet beroepen op deze bepaling.

Een eventueel verzakingsrecht is onderworpen aan volgende voorwaarden:

15.2.1      de consument zoals gedefinieerd in het Wetboek Economisch Recht

15.2.2      het product dat werd aangekocht is niet op maat vervaardigd, heeft geen persoonlijk karakter of is niet speciaal voor de klant besteld vermits er geen voorraad van wordt aangelegd

15.2.3      het product bevat niet geheel of gedeeltelijk een audio- of video-opname of computerprogramma

15.2.4      de verzegeling van de software of programmatuur, of enig andere vergelijkbaar bewijs van niet-ingebruikname, is niet verbroken

15.2.5      het product kan worden teruggestuurd zonder snel beschadigd te geraken.

15.3           De klant kan zich enkel op dit verzakingrecht beroepen, indien dit wordt ingeroepen volgens de volgende formaliteiten:

15.3.1      Het verzakingsrecht moet binnen de veertien kalenderdagen worden uitgeoefend, de termijn waarbinnen ViMoNavarra op de hoogte moet worden gebracht van het verzoek tot verzaking en van het verzoek om het eventueel reeds betaalde bedrag terug te betalen en met voorlegging van het betalingsbewijs; dit bedrag zal worden teruggestort binnen de 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de verzaking, op een rekeningnummer door de klant op te geven.

15.3.2      indien het product reeds in het bezit is van de klant moet de klant het product binnen dezelfde termijn van 14 kalenderdagen terugbrengen, eventueel terugsturen, op de gepaste wijze, geheel voor eigen rekening risico.

 

 

Artikel  16 : Aansprakelijkheid voor gebruik website

16.1         De website van ViMoNavarra is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van ViMoNavarra. ViMoNavarra heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

16.2         ViMoNavarra heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

16.3         ViMoNavarra kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.

 

Artikel 17 : Bescherming van de privacy

17.1         ViMoNavarra behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de klant worden opgegeven bij inschrijving en/of bestelling als onrechtstreeks door bvb. het gebruik van cookies, inschrijving nieuwsbrief, reserveringsaanvraag of bestelling.

17.2         De klant heeft overeenkomstig met de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van ViMoNavarra. Hiervoor kan de klant contact opnemen met de ViMoNavarra.

 

Artikel 18 :  Intellectuele eigendom

18.1         Alle onderdelen van de site van ViMoNavarra, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn exclusieve eigendom van ViMoNavarra en auteursrechtelijk beschermd.
Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen site en de startpagina van
ViMoNavarra, moeten hiervoor uitdrukkelijk toestemming vragen aan ViMoNavarra.

 

Artikel 19 : Betwistingen

19.1           Alle betwistingen vallen onder het Belgische recht en behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement alwaar de maatschappelijke zetel van ViMoNavarra is gelegen.

Waar enige bepaling uit deze voorwaarden in strijd is met de Belgische wet blijven alle overige bepalingen onverminderd van kracht. De voorwaarden worden op verzoek van koper kosteloos toegezonden en zijn daarnaast via internet te raadplegen onder “Algemene voorwaarden”